Dernek Tüzüğü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I - BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1
Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda çalışmak ve etkinliklerde bulunmak üzere DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ kurulmuştur ve aşağıdaki maddelerde kısaca "DERNEK" veya "DEMÜFDER" kısa adı ile anılmıştır.

MADDE 2
Derneğin merkezi İzmir ilindedir. Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için  yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3
DEMÜFDER' in amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlarını tek bir çatı altında toplamak ve mezunlar arasında sosyal, mesleki, bilimsel ve kültürel anlamda dayanışmayı sağlamak olup çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezunlarını arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkilerini geliştirmek.

2) Mezunların sosyal, bilimsel, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak.

3) Mezunların, DEÜ Mühendislik Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek.

4) Üniversite'nin kuruluş gününde (yıl dönümünde) ve diğer belirli günlerde, anma ve kutlama programlarına iştirak etmek.

5) Mezunların ihtiyaç fazlası kitap, defter, ders notu, alet ve edevatlarını toplayarak, halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde okuyan ve maddi sıkıntısı olan öğrencilere ulaştırmak.

6) Mezunların bilgi ve mesleki becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, panel, sempozyum düzenlemek, mesleki araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak.

7) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, kütüphane ve lokal açmak.

8) Başarılı ve gereksinimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine burs vermek veya burs bulunması konusunda yardımcı olmak.

9) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

10) DEÜ Mühendislik Fakültesi'nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine Dernek ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak.

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 4

1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder.

2) Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

3) Topluma ve özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yararlı olacak hizmet projelerini uygular.

4) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

5) Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

6) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

7) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

8) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

9) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mensuplarına, mezunlarına ve topluma katma değer sağlayacak çalışma konularında çalışma grupları oluşturur, araştırma ve incelemeler yapar, bununla ilgili gerektiğinde danışmanlık hizmeti alır.

10) Forum, konferans, seminer, panel, sempozyum, fuar, sergi, kermes, konser ve spor müsabakaları düzenler.

11) Yardım Toplama Kanunu ve Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur.

12) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

13) Dernek'in yönetsel ve mali işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atar, gerektiğinde işlerine son verir.

14) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar.

15) Televizyon, radyo, internet, dvd ve vcd gibi görsel iletişim imkanlarını kullanır.

16) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

17) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

18) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

 

II - BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 ÜYELİK KOŞULLARI :

Madde 5
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin herhangi bir bölümünden mezun olanlar ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden Ege Üniversitesi'ne bağlı olduğu 1968 ile 1982 yılları arasında mezun olanlar Derneğe üye olabilirler.

Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olmamalarına rağmen en az beş yıldır Mühendislik Fakültesinde çalışan tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görev yapan akademik personel Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla Derneğe üye olabilirler.

Madde 6
Derneğin iki tür üyeliği vardır.

1) ASİL ÜYE :
Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, dernek düzenine uymayı ve derneğe sadakat göstermeyi, derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

2) ONURSAL ÜYE :
Ülkeye, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

ÜYE OLAMAMA

Madde 7
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışındaki diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK'e üye olamazlar.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 8
Asil üyelik koşullarını taşıyan adayların Dernek'e kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

1) Adayın Üyelik Formu'nu doldurup imzalaması, TC Yeni Kimlik numarası ve yıllık aidat ödentisini ödediğine dair belge ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunması.

2) Şubelere yapılan üyelik başvurularının Şube Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, değerlendirme ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi.

3) Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da ret edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

4) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra "Dernek Üye Defteri"ne kimliğinin işlenmesi ve "Üye Kimlik Belgesi"nin verilmesi.
Kurucu Asil üyeler, Dernek'in kuruluşu tarihi itibariyle üye olup, üyelik formunu doldurduktan sonra yukarıdaki işlemlere gerek kalmaksızın, Dernek yönetimince üyelikleri "Dernek Üye Defteri" ne işlenir ve "Üye Kimlik Belgesi" verilir.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Madde 9

Üyeler, üyelerin aile bireyleri ve üyelerin konukları ile Yönetim Kurulunun konukları Derneğin tüm tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

Madde 10

Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.
Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11

Üyelikten çıkarılma aşağıda belirtilen nedenlerden birinin tespiti halinde, üyelik kaydının Dernek Yönetim Kurulunca silinmesiyle gerçekleştirilir.
1) Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek.

2) Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Disiplin Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

 

III - BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ

ORGANLAR

Madde 12
Deneğin yetkili ve görevli organları aşağıda gösterilmiştir.
1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

4) Danışma Kurulu

GENEL KURUL

Madde 13
Dernek Olağan Genel Kurulu, her iki yılda bir olağan olarak Mayıs ayında üyelerin katılımıyla toplanır.
Olağan Genel Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla Dernek Merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Madde 14
DERNEK Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.
Olağan Genel Kurul toplantısı genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz.

3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

5) Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde 15

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesi"ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler imzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

2) Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

4) Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

5) Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile Dernek'in feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

6) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Divan Sekreteri tarafından birlikte imzalanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 16

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
1) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

2 ) Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

3) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)'nin aynı konu ile ilgili olarak yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

4) Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Denetleme Kurulunun alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17

Genel Kurul, Dernek'in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Türk Yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

3) Yeni çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirleme konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

4) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, daha önce Dernek'ten herhangi bir disiplin cezası almamış üyeler içinden belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçilirler.

5) Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylayarak Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak.

8) Dernek'e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

9) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak.

10 ) Dernek'in feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

11) Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

12) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULU

Madde 18
Dernek'in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Yönetim Kurulu, gizli oyla iki yıl için seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna aday olabilmek için Dernek'ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

2) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

4) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

5) Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1)Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Dernek'in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak.

2) Dernek'i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek.

3) Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini hazırlamak.

5) Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.

6) Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek.

7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

8) Dernek'in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak.

9) Şube olma başvurularını inceleyerek, sonuçlandırmak ve Genel Kurul kararından sonra derneğin şubelerinin açılmasına, yetkilerinin saptanmasına ve kurucularının belirlenerek Kurucu Yönetim Kurulunun atanmasına karar vermek.

10) Dernek'in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca Dernek'in yönetsel ve mali işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek.

11 ) Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.

12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak.

13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

14) Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

15 ) Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

16) Genel Kurul'un verdiği yetkiyle Dernek'in yıllık üye ödenti ve katılma payı miktarlarını belirlemek.

DENETİM KURULU

Madde 20

Dernek'in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.
Denetim Kuruluna aday olabilmek için Dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerin yasalar ile Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığın en az üç ayda bir araştırmak, incelemek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirmek.

2) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe, bilanço ve gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek.

4) Çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

DANIŞMA KURULU

Madde 21
Danışma kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
1) Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, bir önceki dönemim Yönetim Kurulu eski Başkanları, Çalışma Grupları Başkanları.

2) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı yada temsilcisi
Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Dernek amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,
2) Yönetim Kuruluna Dernek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,
3) Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,
4) Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
5)Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini belirtmek.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 23

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

 

IV. BÖLÜM
ŞUBE HÜKÜMLERİ, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 24
Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca, şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir. Şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare emirliğine gönderilir.

HUKUKSAL DURUM

Madde 25

Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri "Şubeler Yönetmeliği" hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26

Şube Genel Kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyesini seçmek.

2) Şubenin yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak.

3) Bir önceki dönem Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu görüşmek, Şube Yönetim Kurulu Üyelerini aklamak.

4) Şubenin kapatılmasına karar vermek.

5) Yasalarda yada Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

6) Şube Genel Kurulu Olağan toplantısını Merkez Genel Kurulu toplantısından en geç 2 (iki) ay önce gerçekleştirilir.

7) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır.

8) Şubeler, Genel Merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi ( 20) üye için 1 ( bir), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20'den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kurulu'na katılma hakkına sahiptir.

9) Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim Kurulu'na seçildiklerinde şubedeki görevliden ayrılırlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 27

Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asıl üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulunun çalışma kuralları gibidir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul kararları doğrultusunda hazırlamak.

2) Dernek Genel kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

3) Şube Yönetim Kurulu kararlarını, onaylanmak üzere Dernek Yönetim Kuruluna göndermek.

4) Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve gerekli evrakları devralmak.

5) Dernek Genel Kurulunda kesinleşmiş olan Şube bütçesine uygun olarak çalışma yapmak ve Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak, Dernek Muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışmak.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 29

1) Şubenin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için Seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı ikidir.

ŞUBE DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30

Şube Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
1) Şubenin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.

2) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek.

3) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak.

4) Şube Denetleme Kurulu çalışmalarını Denetleme Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

TEMSİLCİLİKLER

Madde 31

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemez.

PLATFORM OLUŞTURMA

Madde 32

Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturulabilir.
Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 

V. BÖLÜM
ÇALIŞMA ORGANLARI

Madde 33
Çalışma organları, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
Çalışma Organları Dernek görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

DERNEK GÖREVLİLERİ

Madde 34

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından gösterilir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

UZMAN DANIŞMANLAR

Madde 35

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak atanan Uzman Danışmanlar, Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar. Uzman Danışmanların giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Madde 36

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Komiteleri kurulabilir.
Çalışma Komiteleri Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Çalışma Komitelerine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

 

VI. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Madde 37
Dernek'in bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Dernek'in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurulu tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.
Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEK'İN GELİRLERİ

Madde 38

Dernek'in gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
1) Giriş Ödentisi
Dernek asli üyelerinden Dernek'e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel Genel Kurul'un verdiği yetkiyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.

2) Yıllık Ödenti
Dernek asli üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar Genel Kurul'un verdiği yetkiyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.

3) Katılma Payı
Dernek'in çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup, gönüllü üyelerden tahsil edilir.

4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

5) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

7) Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

9) Diğer gelirler.
Dernek siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, İçişleri Bakanlığının izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden de yardım alamaz.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

Madde 39

Dernek'in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin tümü yıl içerisinde tahsil edilir.

2) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplandığı durumlarda Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
Belgelerin otomatik ya da elektronik olarak güvenli işleme tutulduğu sistemler kullanıldığında, Bankalar aracılığı ile ödenti yada bağışı ödeyenin şahsına gönderilen elektronik dekont, hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

4) Alındı Belgeleri ile fatura, kasa fişi, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 40

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTERLER

Madde 41

Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış defterler tutulur.
1) Karar Defteri
Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve altı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3) Evrak Kayıt Defteri
Dernek'e gelen ve giden yazı ve diğer kağıtlar tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılmak suretiyle bu deftere işlenir.
Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım surelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Ayrıca gerekebilecek diğer defterler tutulur.

 

VII. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 42

Dernek'in iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü'ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu Dernek'in iç denetimini işbu Tüzük Madde 20'de açıklanan görev ve yetki esaslarına göre gerçekleştirir.
Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğünün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler her an Denetleme Kurulu'nun incelemesine hazır tutulur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 43

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

Madde 44

Dernek'in feshedilmesi kararı Yönetim Kurulu'nun önerisi veya Genel Kurul üyelerinin en az 1/5'nin yazılı önergesi ile Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki (2/3) oy çoğunluğunun sağlanması ile alınır.
İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluğunun sağlanamaması durumunda, Genel Kurul üyeleri ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ile Dernek'in feshi konusu görüşebilir. Fesihe ilişkin kararın verilebilmesi için bu toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikilik (2/3) oy çoğunluğunun sağlanması zorunludur.
Dernek'in feshine dair karar verilmesi durumunda, bu karar en geç beş (5) gün içerisinde yörenin en büyük mülkü amirliğine Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.
Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak fesih işlemlerini yürütür ve Dernek'in mevcut tüm mal varlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'ne devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 45

Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

Madde 46

Dernek Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 47

İşbu Tüzük Dernek'in tüzel kişilik kazandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 48

İşbu Tüzük Hükümlerini yürütmeye, ilk Genel Kurula kadar Geçici Yönetim Kurulu, sonrasında ise işbu tüzük hükümlerine göre göreve gelen Yönetim Kurulu Genel Kurul kararları çerçevesinde yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1
İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı Görev Unvanı
HAKAN TOLUNGÜÇ - Yönetim Kurulu Başkanı
SABAHATTİN KENAN KESKİNOĞLU -  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ÇİĞDEM SİBEL ŞAROĞLU -  Genel Sekreter
BEKİR DÖVEROĞLU - Sayman
LEVENT KUBİLAY - Üye
FUNDA AKGÜN - Üye
DENİZ DÖLGEN - Üye

Bu tüzük 48 ( Kırksekiz) madde ve 1 ( Bir) geçici maddeden ibarettir.